Mijloacele învăţămîntului ¬

Metode ale învăţămîntului
Expunerea ¬
Conversaţia euristică ¬
Demonstraţia şi observarea didactică ¬

Metodologii didactice
Metoda didactică ¬
Procedeul didactic ¬
Organizarea învăţării ¬

Tendinţe noi în metodologie ¬

Clasificarea metodologiilor ¬

Produse curriculare ¬

Lucrările studenţilor noştri
Education for teens ¬
Education in Moldova ¬

 

 

 

 

 

Planul de învăţămînt

Informaţiile educaţiei, sunt trecute în documente şcolare, care au ca scop imprimarea procesului de învăţămînt avînd un stil planificat. împreună cu instituţiile şcolare de stat mai funcţionează şi şcoli particulare, există planuri de învăţămînt, programe, manuale şcolare toate acestea împreună creînd noi funcţii şi caracteristici.

Planul de învăţămînt reprezintă un document şcolar, care este realizat de o instituţie de învăţămînt, şi are ca scop orientarea proceselor de predare-învăţare. Planul de învăţămînt este un document obligatoriu şi determină următoarele elemente:

- disciplinele şcolare, care se vor studia şi treptele acestora în ierarhia anilor de învăţămînt;

- numărul de ore încadrate pe săptămînă, pe an, pentru fiecare disciplină în parte;

- structura anului şcolar: intervalul de timp dedicat procesului de învăţare, a vacanţelor, examenelor.

Planul de învăţămînt, avînd caracter unitar, determină o pregătire uniformă, în plan educativ a tuturor instituţiilor de învăţămînt. în acest plan sunt sintetizate moduri de transformare a valorilor culturale în sarcini educative, ce îşi au rostul în diverse discipline şcolare, poziţia lor în cadrul general al disciplinelor.

Amplasarea, ordinea disciplinelor este determinată de complexitatea domeniilor, în care operează aceste discipline, diferenţa de vîrstă a elevilor, cerinţele actuale ale comunităţii. Ordinea disciplinelor pe ani, este caracterizată prin viziuni globale despre existenţă, prin eliminarea golurilor, cauzate prin aplicarea metodele clasice de învăţămînt.

Există mai multe elemente, prin care se realizează planurile de învăţămînt prezente:

1. Plan cadru: determină un mod unic de controlare a planului de învăţămînt. Reprezintă un produs dominat de autoritarism şi dreptul la opţiune.

2. Plan cadru în învăţămîntul obligatoriu: reprezintă o modalitate de rezolvare a distribuirii timpului de învăţare, în care sunt încadrate activităţi comune tuturor elevilor şi activităţi împărţite pe clase.

3. Plan cadru la liceu: conţine o structurare pe profiluri, specializări, ceea ce determină crearea unor licee cu profil propriu.

Există o serie de principii, care ajută la crearea planurilor cadru:

- principiul selecţiei şi a structurilor culturale: acest principiu taie din domeniile de activitate a omului şi lipeşte în domeniile curricumului şcolar. Ca rezultat a aplicării acestui principiu s-a realizat concretizarea, gruparea, clasificarea disciplinelor şcolare.

- principiul funcţionalităţii: permite legarea diferitor discipline şi a domeniilor curriculare, în dependenţă de vîrstă şi psihologia lor.

- principiul coerenţei: determină caracterul omogen al anului şcolar. Acest principiu determină cît de adînc s-a infiltrat domeniile curriculare în interiorul procesului educaţional.

- principiul egalităţii şanselor: permite drepturi egale fiecărui elev în parte, autoevaluarea potenţialului. Acest principiu determină ca învăţămîntul general să devină obligatoriu.

- principiul flexibilităţii şi al parcursului individual: permite trecerea de la învăţămîntul obligatoriu la învăţămîntul aleator. Acest fapt poate avea loc în cazul descentralizării curriculare.

- principiul racordării la social: determină o planificare în aşa fel, încît să genereze diferite finalităţi a sistemului educaţional. în acest sens, au fost create următoarele tipuri de licee:

1. lice teoretic;

2. liceu tehnologic;

3. liceu vocaţional;

4. şcoală profesională.

Liceul reprezintă o instituţie de învăţămînt, ce are următoarele direcţii:

- pregătire universitară

- pregătire postliceală

- piaţa muncii

Conform acestui principiu, pentru o legătură strînsă dintre instituţiile liceale şi comunitate, este nevoie ca bacalaureatul să asigure diplome ca specializare, şi permite trecerea la specializarea universitară.

   

Copyrighted by educativ.info