Admitere
Regulament
înscriere la concurs
Desfăşurarea concursului

Importanţa carierei profesionale

Dezvoltarea universităţilor europene

Diferenţele dintre universităţile Moldovei şi cele europene
Tehnici de învăţare efectivă
învăţarea prin experienţă
învatarea în grup
învatarea clasică

Etapele de creare a unei licenţe

Lucrările studenţilor noştri

Servicii educaţionale
Education for youth
Education in Moldova

Desfăşurarea concursului de admitere

în cadrul concursului de admitere a instituţiilor universitare au loc următoarele:

- proba de limbă şi literatură romînă, şi 1-3 probe la disciplinele de profil pentru absolvenţii şcolilor generale, numărul de probe va fi determinat de însuşi instituţia respectivă şi aprobat de Ministerul Educaţiei şi ştiinţei;

- proba la disciplina de profil pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat şi a absolvenţilor instituţiilor superioare de scurtă durată şi media generală de studii, în care se vor calcula media examenelor de absolvire şi media pe anii de studii;

- subiectele pentru examenele de concurs vor fi alcătuite în dependenţă de programele de studii;

- locurile, pentru absolvenţii, deţinători de diplome de bacalaureat, care nu au fost ocupate, vor fi scoase la concurs pentru absolvenţii de orice profil;

- absolvenţii, deţinători de diplome de bacalaureat, care necesită admiterea la o altă specialitate, vor susţine examenele de concurs, specifice absolvenţilor şcolilor generale.

Concursul de admitere în cadrul instituţiilor superioare de scurtă durată constă în:

- probe la 2 discipline, încadrată fiind obligatoriu disciplina: limba şi literatura romînă, pentru absolvenţii şcolilor generale; subiectele la examenele de concurs vor fi alcătuite în dependenţă de programa şcolară

- deţinătorii diplomelor de bacalaureat, în cazul alegerii altei specialităţi, susţin examene de concurs, specifice absolvenţilor şcolilor generale;

- O probă eliminatorie de aptitudini, va fi susţinută de candidaţii, ce au ales specialităţi ca: artă, muzică, pictură, arhitectură, sport, jurnalistică, pedagogie preşcolară, pedagogia învăţămîntului primar;

- Examenele scrise vor fi elaborate sub formă de test, elaborate fiind de instituţiile de învăţămînt în dependenţă de programa şcolară

- Subiectele pentru examenele de concurs vor fi alcătuire în mai multe variante, în care vor fi incluse şi baremul de evaluare;

- Absolvenţii, deţinători de diplome şi medalii de aur, argint, bronz, obţinute în cadrul olimpiadelor internaţionale în ultimii 2 ani, se inmatriculează fără susţinerea examenelor de concurs la specialitatea dorită

- Comisia de admitere va dirija procesul de desfăşurare a examenelor scrise prin afişarea, în locuri special pregătite, lista candidaţilor, împărţiţi pe blocuri, săli de studiu; Răspunzătorul de sală va verifica identitatea candidatului, distribuie foi cu ştampila instituţiei şi explică regulile de completare a lor.

- Testele rezolvare sunt codate de o comisie specială, creată prin ordinul rectorului, din care fac parte secretarul prorectorul şi persoane numite de Ministerul Educaţiei şi ştiinţei;

- Lucrările scrise ale candidaţilor respinşi, se păstrează în cadrul comisiei de admitere, timp de 3 luni, după anunţarea rezultatelor admiterii;

- Candidaţii, ce au lipsit la o probă, din motive întemeiate, prezentînd acte justificative, sunt înscrişi în cadrul altor liste, la care examenele au loc în alte zile;

- Candidaţii, ce au lipsit fără justificări, la una din examenele de concurs sau cei care au obţinut o notă negativă, nu li se permite participarea la următorul examen;

- Candidaţii, pot susţine doar examenele de concurs, pentru care au optat, în cererea de admitere;

- în cazul necompletării locurilor prevăzute de planul de admitere la unele specialităţi, atunci are loc un concurs adăugător, la care pot participa şi candidaţii respinşi la alte specialităţi.

- Ora de desfăşurare a examenelor de concurs este afişată de comisia de admitere, înainte cu 10 zile de la începerea primului examen.

© 2006 www.educativ.info